Do something...

Do something?

 • no

  Votes: 4 80.0%
 • no

  Votes: 1 20.0%
 • shut up

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  5